Aktualności

23 stycz­nia 2019r. fir­ma ŁAPIŃSKI prze­pro­wa­dzi­ła w spółce MULTIFOL z Kra­ko­wa, na­le­żącej do czo­ło­wych firm zaj­mu­jących się uszla­chet­nia­niem dru­ku, ca­ło­dzien­ne szko­le­nie eks­perc­kie z tech­no­lo­gii ho­t-stam­pin­gu.

Sz­ko­le­nie skła­da­ło się z dwód10627ch części: teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej. Pod­czas części pierw­szej Ze­non Ła­pi­ński omówił naj­trud­niej­sze do wy­ko­na­nia pro­jek­ty zło­ce­nia i spo­so­by ich re­ali­za­cji spe­łnia­jące naj­wy­ższe stan­dar­dy ja­ko­ścio­we. Na te­ma­ty­kę części teo­re­tycz­nej skła­da­ły się ta­kże, m.in.: ty­py ma­szyn do zło­ce­nia, ja­ko­ść i ro­dzaj ma­try­cy, do­bór fo­lii uwzględ­nia­jący spe­cy­fi­kę podło­ża i zło­co­ne­go mo­ty­wu, opty­ma­li­za­cja pa­ra­me­trów tech­no­lo­gicz­nych i spo­sób wy­ko­na­nia przy­rządu („ma­ke­-re­ady”).

d10628

Prak­tycz­na część szko­le­nia, od­by­ła się przy uży­ciu ma­szy­ny cy­lin­drycz­nej spm steu­er RF 82. Ze­non Ła­pi­ński za­de­mon­stro­wał pra­cow­ni­kom fir­my MULTIFOL oma­wia­ne wcze­śniej spo­so­by re­ali­za­cji za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie pro­jek­tów. Ko­lej­nym punk­tem szko­le­nia by­ło wy­ko­na­nie prac z wy­ko­rzy­sta­niem na­rzędzi do zło­ce­nia i prze­tła­cza­nia w tzw. jed­nym prze­jściu. Pre­le­gent do­kład­nie wy­tłu­ma­czył i za­de­mon­stro­wał uczest­ni­kom szko­le­nia, jak pra­wi­dło­wo po­wi­nien prze­bie­gać ten pro­ces.

Sz­ko­le­nie za­ko­ńczy­ło się te­stem spraw­dza­jącym po­ziom przy­swo­je­nia wie­dzy przez je­go uczest­ni­ków. Wszy­scy zda­li go z wy­ni­kiem po­zy­tyw­nym i otrzy­ma­li sto­sow­ne cer­ty­fi­ka­ty.

 

 

 

Witryna używa plików cookie. Dalsze przeglądanie serwisu oznacza, że wyrażasz zgodę na naszą politykę dotyczącą plików cookie. Dowiedz się więcej >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close