Aktualności

COMgraph 1Szkolenia z technologii hot-stampingu w drukarniach COMgraph i POZKAL

W dniach 21-22 października, na zaproszenie firmy COMgraph, Zenon ŁAPIŃSKI przeprowadził dwudniowe szkolenie praktyczne i teoretyczne z technologii hot-stampingu.

Pierwszego dnia odbyła się 8-godzinna część teoretyczna. Brały w niej udział 24 osoby ze wszystkich działów firmy (w tym właściciel), które będą zajmowały się wdrażaniem nowej technologii w firmie. W trakcie szkolenia teoretycznego Zenon Łapiński przybliżył słuchaczom m.in.: budowę folii do złoceń, parametry technologiczne ważne dla procesu złocenia, omówił wpływ maszyny i jej jakości na jakość i wydajność procesu, opisał rodzaje narzędzi stosowanych w technologii hot-stampingu oraz organizację samego procesu produkcji. Szkolenie obejmowało również omówienie skomplikowanych i efektownych projektów realizowanych w hot-stampingu. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się temat doboru folii pod kątem złoconego motywu i jakości podłoża. Szkolenie teoretyczne zakończyło się testem. Tym, którzy go pozytywnie zaliczyli, zostaną przesłane certyfikaty ukończenia kursu.

W szkoleniu praktycznym z hot-stampingu, przeprowadzonym kolejnego dnia, uczestniczyli operatorzy maszyny i nadzór produkcyjny. Podczas 10-godzinnego szkolenia mieli okazję nauczyć się: prawidłowego wykonania tzw. make-ready, złocenia „na płasko” i reliefowego (z wykorzystaniem matrycy mosiężnej i patrycy) oraz „suchego tłoku”. Poznali, jaki wpływ na proces mają parametry maszyny i jak sprawdzać jakość złoconych motywów zgodnie z obowiązującymi standardami. W opinii uczestników szkolenie było przeprowadzone profesjonalnie i spełniło wszystkie oczekiwania.

Z kolei od 13 do 14 li­sto­pa­da Ze­non ŁAPIŃSKI prze­szkolił pracowników jednej z czo­ło­wych dru­kar­ni ak­cy­den­so­wych w Pol­sce – POZKAL. Pierw­sze­go dnia od­by­ła się 8-go­dzin­na część teo­re­tycz­na, w której uczest­ni­czy­ło 16 osób ze wszyst­kich dzia­łów tech­no­lo­gicz­nych i pro­duk­cyj­nych dru­kar­ni zaj­mu­jących się tech­no­lo­gią ho­t-stam­pin­gu.

Słu­cha­cze mo­gli za­po­znać się z ta­ki­mi za­gad­nie­nia­mi, jak: bu­do­wa fo­lii do zło­ce­nia na go­rąco, pa­ra­me­try tech­no­lo­gicz­ne, wpływ ma­szy­ny i jej sta­nu tech­nicz­ne­go na ja­ko­ść i wy­daj­no­ść pro­ce­su, na­rzędzia, or­ga­ni­za­cja pro­ce­su pro­duk­cji itp. Sz­ko­le­nie obej­mo­wa­ło rów­nież pre­zen­ta­cję skom­pli­ko­wa­nych i efek­tow­nych pro­jek­tów re­ali­zo­wa­nych przy po­mo­cy ho­t-stam­pin­gu, a ta­kże omówie­nie spo­so­bu ich wy­ko­na­nia. W dru­gim dniu Ze­non Ła­pi­ński prze­pro­wa­dził szko­le­nie prak­tycz­ne, które­go głów­nym punk­tem by­ła re­ali­za­cja szcze­gól­nie trud­nych prac, w tym zło­ce­nia z prze­tło­cze­niem w jed­nym prze­jściu (z za­sto­so­wa­niem kom­ple­tu na­rzędzi skła­da­jące­go się z ma­try­cy mo­si­ężnej i pa­try­cy).

Uczest­niPozkal­cy szko­le­nia mie­li rów­nież oka­zję na­uczyć się wie­lu no­wych spo­so­bów na skróce­nie cza­su wy­ko­na­nia przy­rządu (tzw. „ma­ke re­ady”) i po­zna­li no­we ma­te­ria­ły, które słu­żą do tego celu. Do­wie­dzie­li się ta­kże o wpły­wie pa­ra­me­trów ma­szy­ny na pro­ces tech­no­lo­gicz­ny ho­t-stam­pin­gu i o tym, jak spraw­dzać ja­ko­ść zło­co­nych mo­ty­wów zgod­nie z obo­wi­ązu­jący­mi stan­dar­da­mi. Za­an­ga­żo­wa­nie, z ja­kim pra­cow­ni­cy POZKAL po­de­szli do szko­le­nia i za­do­wo­le­nie Dy­rek­cji po je­go za­ko­ńcze­niu są gwa­ran­cją te­go, że dru­kar­nia jesz­cze od­wa­żniej będzie ofe­ro­wa­ła tech­no­lo­gię ho­t-stam­pin­gu swo­im klien­tom.

 

 

Witryna używa plików cookie. Dalsze przeglądanie serwisu oznacza, że wyrażasz zgodę na naszą politykę dotyczącą plików cookie. Dowiedz się więcej >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close