Aktualności

Kolejna in­sta­la­cja ma­szy­ny cy­lin­drycz­nej spm steu­er!

Kolejna in­sta­la­cja w Pol­sce ma­szy­ny spm steu­er RF do zło­ce­nia na go­rąco, tym razem w for­ma­cie 640 x 900 (mm) od­by­ła się pod ko­niec li­sto­pa­da w dru­kar­ni Of­fset Druk z Rze­szo­wa. Ta jed­na z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­jących się dru­kar­ni w Pol­sce, zo­sta­ła wła­ści­cie­lem do­sko­na­le wy­po­sa­żo­nej ma­szy­ny cy­lin­drycz­nej no­wej ge­ne­ra­cji, spm steu­er RF 90. Jest to na wskroś no­wo­cze­sna ma­szy­na, po­sia­da­jąca wie­le uni­kal­nych roz­wi­ązań, które po­zy­cjo­nu­ją ją na sa­mym szczy­cie te­go ty­pu urządzeń na ryn­ku.

Do naj­wa­żniej­szych, nie­po­wta­rzal­nych cech ma­szy­ny spm steu­er RF na­le­żą:

– no­wa­tor­ski sys­tem pro­wa­dze­nia fo­lii, dzi­ęki które­mu jej war­stwa kle­jo­wa jest chro­nio­na przed zbyt wcze­sną ak­ty­wa­cją ter­micz­ną (co prze­kła­da się na ja­ko­ść zło­ce­nia) i uła­twia­jący do­stęp ope­ra­to­ra ma­szy­ny do ma­tryc

– bar­dzo no­wo­cze­sne i wy­god­ne w uży­ciu, pol­sko­języcz­ne – cy­fro­we ste­ro­wa­nie i kon­tro­la pa­ra­me­trów zło­ce­nia

– kom­plet­nie no­we, za­pro­jek­to­wa­ne przez fir­mę spm steu­er ło­że z re­gu­lo­wa­ną wy­so­ko­ścią w za­kre­sie +/- 0,3mm, co skra­ca czas na­rządu do mi­ni­mum

– szyb­ki, pre­cy­zyj­ny nie­wy­ma­ga­jący na­rzędzi spo­sób mon­ta­żu i demon­ta­żu „pla­stra mio­du”

– no­wy cy­lin­der do­ci­sko­wy z no­wym most­kiem łap­ko­wym, za­pew­nia­jący do­sko­na­łe pa­so­wa­nie ar­ku­sza i mo­żli­wo­ść sto­so­wa­nia ro­lek z fo­lią o śred­ni­cy 150 mm

– mo­żli­wo­ść uży­wa­nia do pro­duk­cji ro­lek z fo­lią o sze­ro­ko­ści tyl­ko 30 mm, przy mi­ni­mal­nej od­le­gło­ści 2 mm po­mi­ędzy rol­ka­mi

– pręd­ko­ść me­cha­nicz­na do 4000 ark./h ar­ku­szy o mak­sy­mal­nym for­ma­cie 640 x 900 mm

Wspo­mnia­ne ce­chy ma­szy­ny spm steu­er po­zwa­la­ją na zna­czące zwi­ęk­sze­nie wy­daj­no­ści pro­duk­cji i re­ali­za­cję eks­tre­mal­nie trud­nych prac w tech­no­lo­gii zło­ce­nia na go­rąco ta­kich jak:

– du­że aple z drob­ny­mi ele­men­ta­mi w kontr­ze (o gru­bo­ści na­wet 0,1 mm)

– du­że mo­ty­wy na podło­żach nie­chłon­nych ty­pu la­mi­na­ty

– pro­duk­cja na pa­pie­rze ety­kie­to­wym o gra­ma­tu­rze na­wet 40 g/m² (do­świad­cze­nie klien­tów)

– zło­ce­nie, tło­cze­nie i bi­go­wa­nie ma­te­ria­łów ter­mo­pla­stycz­nych

– uszla­chet­nia­nie podło­ży po­kry­tych la­kie­rem UV

Wy­ko­na­nie te­go ty­pu prac na ma­szy­nach do zło­ce­nia pra­cu­jących w tzw. sys­te­mie „góra­-dół” jest nie­zwy­kle trud­ne lub wręcz nie­mo­żli­we. Klien­ci w Eu­ro­pie Za­chod­niej już daw­no do­ce­ni­li za­le­ty tych ma­szyn i obec­nie wi­ęk­szo­ść du­żych dru­kar­ni i firm spe­cja­li­zu­jących się w uszla­chet­nia­niu po­wierzch­ni w tech­no­lo­gii ho­t-stam­pin­gu nie mo­że się bez nich obe­jść.

Ży­czy­my dru­kar­ni Of­fset Druk sa­tys­fak­cji z po­sia­da­nia no­wej ma­szy­ny spm steu­er RF 90 oraz ro­snące­go gro­na za­do­wo­lo­nych klien­tów!

Witryna używa plików cookie. Dalsze przeglądanie serwisu oznacza, że wyrażasz zgodę na naszą politykę dotyczącą plików cookie. Dowiedz się więcej >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close